Integritetspolicy


Pappelina värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.
 
I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat på dig och om du anser att den kan vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi försäkrar att vi inte säljer eller överlåter några personuppgifter till andra parter.
 
Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• Administrera ditt köp eller din beställning
• Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och recensioner om ditt köp
• Hjälpa dig med kundserviceärenden
• Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har att påverkar vår behandling, t.ex. att du har du en rätt att invända mot behandlingen. Du kan t.ex. när som helst invända mot marknadsföring. Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 
Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Pappelina AB med organisationsnummer 556656-6187 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss. Lagringstid: Uppgifterna behandlas i tolv månader efter att dina produkter har levererats. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på e-post info@pappelina.com eller ringa oss på 023-71 11 50. Vår postadress är Krontallsvägen 26, 791 55 Falun.
 
Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Pappelina AB. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.
• För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
• För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation. Utöver ovan behandlas dina personuppgifter, t.ex. till personnummer, även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dina behandlingar och informerar dig separat om hur dina uppgifter behandlas.
• För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med den transportör som du väljer i kassan.
• I marknadsföringssyfte via t ex nyhetsbrev och erbjudande från oss.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan:
• Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.
• Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring.
• Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
• Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.
• Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter
• Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
• Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet).


top